BAS Voetbal De Parel van de Polder

Algemene Ledenvergadering op 15 december 2020

donderdag 26 november 2020
Algemene Ledenvergadering op 15 december 2020

Op dinsdag 15 december 2020 wordt de Algemene Ledenvergadering van BAS Voetbal gehouden. In tegenstelling tot alle voorgaande ledenvergaderingen zal deze bijeenkomst, gegeven de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus digitaal plaatsvinden.

Nu het coronavirus ons nog altijd in zijn greep heeft en wij conform onze statuten een Algemene Ledenvergadering moeten organiseren, wil het Bestuur van BAS Voetbal met behulp van Teams de Algemene Ledenvergadering digitaal organiseren. Niet ideaal uiteraard, maar gegeven de situatie dat er geen fysieke bijeenkomsten mogen en kunnen plaatsvinden, in de ogen van het bestuur het beste alternatief.

Om de Algemene Ledenvergadering digitaal via Teams te houden, is een aantal zaken van belang:

a. Mocht u/jij willen deelnemen aan de digitale Algemene Ledenvergadering van 15 december 2020 willen wij u/jou vragen de deelname per e-mail te bevestigen bij secretaris Ruthger Steenbeek (e-mail: rhsteenbeek@hotmail.com). Geef hierbij aan via welk e-mailadres u/jij wil deelnemen. Een paar dagen voor de Algemene Ledenvergadering wordt u/jij uitgenodigd voor uw/jouw deelnamen aan de Algemene Ledenvergadering.

b. Zoals gesteld is het digitaal houden van de Algemene Ledenvergadering verre van ideaal. Om hier structuur in te brengen willen wij u/jou vragen om eventuele vragen of aanvullende agendapunten vooraf in te dienen bij secretaris Ruthger Steenbeek. Graag zien wij uw/jouw vragen c.q. agendapunten indien mogelijk uiterlijk vrijdag 11 december 2020 tegemoet. Deze agendapunten c.q. vragen komen dan aan bod tijdens de Algemene Ledenvergadering.

c. De stukken voor de Algemene Ledenvergadering, bestaande uit de concept-notulen, de conceptjaarrekening 2019-2020 en de conceptbegroting 2020-2021, worden na aanmelding digitaal toegestuurd.

Het agendavoorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2020, aanvang 20:00 uur, is als volgt:

1. Opening
2. Afspraken over digitaal vergaderen
3. Mededelingen
4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 december 2019
5. Jaarrekening seizoen 2019-2020
6. Verslag kascommissie
7. Benoemen nieuw lid kascommissie
8. Begroting seizoen 2020-2021
9. Benoemen Michel Paans als algemeen bestuurslid Technische Zaken
10. Afhandelen ingediende vragen
11. Rondvraag
12. Afsluiting

Een Algemene Ledenvergadering is voor een vereniging een zeer belangrijk moment in het jaar, waarin stil wordt gestaan bij het wel en wee van de vereniging en waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Door middel van een digitale bijeenkomst wil het bestuur hier zoveel als mogelijk invulling aan geven. Wij beseffen ons echter maar al te goed dat het digitaal vergaderen verre van ideaal is.

Tot slot hopen wij dat het digitaal houden van de Algemene Ledenvergadering een éénmalige activiteit is en dat wij in 2021 weer een fysieke bijeenkomst kunnen houden.

Bestuur BAS Voetbal

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen