BAS Voetbal De Parel van de Polder

Leden van verdienste en Ereleden

Informatie BAS Voetbal Leden van verdienste en Ereleden BAS Voetbal - Biddinghuizen

In de ledenvergadering van BAS Voetbal op 4 april 2001 is het volgende afgesproken:

Ereleden en Leden van verdienste

 • De benoeming van een erelid geschiedt op voordracht van het bestuur of ten minste 25 stemgerechtigde leden in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 • De benoeming van een lid van verdienste geschiedt bij besluit van het bestuur. De benoeming tot lid van verdienste wordt bekendgemaakt aan de leden tijdens een ledenvergadering.
 • Ereleden zijn natuurlijke personen die:
  • In een reeks van jaren als vrijwilliger actief voor BAS voetbal zijn geweest (25 jaar, welke niet aan een gesloten behoeft te zijn) en,
  • verschillende functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend en,
  • zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt.
 • Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die:
  • In een reeks van jaren als vrijwilliger actief voor BAS voetbal zijn geweest (20 jaar, welke niet aan een gesloten behoeft te zijn) en,
  • Dezelfde en/of verschillende functies binnen de vereniging heeft uitgeoefend.
 • Ereleden ontvangen bij benoeming:
  • Een Gouden BAS speld
  • Een wand plackette met inscriptie
  • Een bloemetje
 • Leden van verdienste ontvangen bij benoeming:
  • Een zilveren BAS speld
  • Een Bloemetje

Wie er leden zijn van BAS Voetbal is overigens vastgelegd in de statuten van BAS:

Leden en donateurs

Artikel 5.2.
De vereniging kent stemgerechtigde leden en andere leden. Tot de stemgerechtigde leden worden gerekend:
a. Werkende leden
b. Niet werkende leden
c. Kaderleden

Tot de andere leden worden gerekend:
a. Jeugdleden
b. Leden van verdienste
c. Donateurs

Artikel 5.3
Werkende leden zijn zij die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en gerechtigd zijn aan wedstrijden en/of oefeningen deel te nemen.

Artikel 5.4
Niet werkende leden zijn zij die te kennen hebben gegeven namens een, tot zijn of haar gezinsverband behorend, jeugdlid het stemrecht uit te willen oefenen. Per gezinslid kan slechts één niet werkend lid als stemgerechtigde worden toegelaten.

Artikel 5.5
Kaderleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet gerechtigd zijn aan wedstrijden en/of oefeningen deel te nemen. Zij kunnen wel een functie in de vereniging vervullen. (Opmerking bestuur, wij beschouwen alle mensen die op de vrijwilligers lijst van het lopende voetbalseizoen voorkomen en geen lid zijn van de KNVB als kaderlid).

Bekijk de eregalerij BAS Voetbal

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen