BAS Voetbal De Parel van de Polder

Vrijwilligersprotocol BAS Voetbal

Vrijwilligersprotocol

 • Vrijwilligers vormen de grootste groep medewerkers van BAS Voetbal. Zonder hen kan de Vereniging BAS Voetbal niet bestaan.
 • BAS Voetbal dient duidelijkheid te geven over de taken van de vrijwilliger, de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden en goede instructies te verzorgen.
 • BAS Voetbal draagt zorg voor scholing van vrijwilligers voor zover dat ondersteunend is aan de ontwikkeling van de vrijwilliger in de uitvoering van haar/ zijn werkzaamheden of voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang wordt geacht.
 • BAS Voetbal zal op gepaste wijze en in overleg met de vrijwilligers haar waardering voor de inzet van de vrijwillige medewerkers laten blijken. (vrijwilligersavond)
 • Vrijwilligers hebben recht op informatie over BAS Voetbal, daarom zijn zij welkom op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
Vergoedingen
 • Kenmerk van vrijwilligerswerk is dat het "om niet" is. Er staat geen financiële tegemoetkoming tegenover het werk dat hij/ zij verricht.
 • Kosten die de vrijwilliger maakt ten behoeve van de activiteit en/ of de voorbereiding daarvan worden vergoed mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt. Het kan hierbij gaan om materiaalkosten en opleidingen.
 • Aanschaffen van materialen door vrijwilligers vindt plaats in overleg met het bestuur van de vereniging. Uiteindelijk zal de Penningmeester van de vereniging zijn/haar expliciete fiat moeten geven aan een bepaalde aanschaf. Zonder expliciete goedkeuring van de penningmeester kunnen geen materialen worden aangeschaft.
 • Vrijwilligers aan het werk in de kantine/bar/koffiecorner of keuken mogen op wedstrijddagen/trainingsavonden één consumptie per dagdeel nuttigen. (zie aanvulling)
 • Gedurende het werk wordt er geen alcohol gedronken. (zie aanvulling)
 • Bij grote activiteiten krijgen vrijwilligers 2 consumpties per dag, (activiteiten die vanuit de vereniging georganiseerd worden en die meerdere uren in beslag nemen). Bij bepaalde activiteiten kan, in goed overleg met het bestuur van BAS worden afgeweken van deze regeling.
 • Snoep, chips, warme snacks en hapjes worden gewoon afgerekend.
Verzekering:
 • Tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden zijn de vrijwilligers door de Vereniging BAS Voetbal, WA verzekerd voor eventuele schade die zij binnen het kader van de werkzaamheden veroorzaken of toebrengen aan derden.
 • Ook is een aanvullende ongevallen verzekering afgesloten t.b.v. vrijwilligers.
 • In eerste instantie doet de vrijwilliger beroep op zijn eigen verzekering.
 • Als deze verzekering niet toereikend is om de schade te vergoeden kan aanspraak gemaakt worden op de verzekering bij BAS Voetbal.
 • Eventuele schade dient onmiddellijk bij het bestuur te worden gemeld.
Gedragscode
 • Het binnen BAS Voetbal van toepassing zijnde gedragsprotocol is onverkort van kracht op de gedragingen van de vrijwilliger bij uitoefening van zijn/haar vrijwilligerstaak.
 • Gegevens en/of mededelingen door bezoekers of deelnemers waarvan de vrijwilligers in redelijkheid hoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn dienen vertrouwelijk te blijven.
Veiligheid/calamiteiten
 • Vrijwilliger zal in het belang van orde en veiligheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze van toepassing zijn voor het personeel van de vereniging in acht nemen.
Aanvulling vergoedingen
 1. In de commissiekamer zijn de leiders/trainers van de thuisspelende teams welkom om ook hun gastleiders/trainers te ontvangen met een bakje koffie.
 2. De vrijwilligers van de klussenclub en terreinbeheerder, mogen wanneer zij werkzaamheden verrichten voor de club koffie of thee nemen.
 3. Bij commissievergaderingen worden de consumpties – buiten een koffie of thee - afgerekend.
 4. Scheidsrechters hebben op wedstrijddagen recht op één consumptie.
Gebruik alcohol
 • Het is niet toegestaan als je werkzaam bent achter de bar in de kantine alcohol te nuttigen

Download het vrijwilligersprotocol als PDF bestand
BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen