BAS Voetbal De Parel van de Polder

Gedragscode BAS Voetbal

Download de gedragscode als PDF
 
Dit document omvat de gedragscode van BAS Voetbal te Biddinghuizen. Met de gedragscode geeft BAS Voetbal aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuursleden, supporters en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

BAS Voetbal wil er aan bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. BAS Voetbal wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Ons sportcomplex moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. BAS Voetbal heeft een gedragscode opgesteld die hierbij kan helpen. Het bestuur, de commissies, de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragscode van BAS Voetbal is als volgt opgebouwd:

 1. Algemeen
 2. Doel
 3. Uitgangspunten
 4. Communicatie
 5. Sancties
 6. Algemene regels
 7. Regels voor ‘Het Bastion’
 8. Regels voor op en rond de velden
 9. Regels voor op en rond het sportcomplex
 10. Regels voor leiders en trainers
 11. Regels voor spelers
 12. Wat verwachten wij van vrijwilligers
 13. Wat verwachten wij van ouders/verzorgers van jeugdleden
 14. Vertrouwenscontactpersoon
 
1. ALGEMEEN
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen BAS Voetbal zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing op alle spelende en niet spelende leden, vrijwilligers en ouders van spelende leden van BAS Voetbal. 
Alle spelende en niet-spelende leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van BAS Voetbal betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft BAS Voetbal aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

2. DOEL
BAS Voetbal is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. BAS Voetbal beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze mooie vereniging, de ‘Parel van de polder’, gedraagt.
 
Missie (goedgekeurd ALV BAS Voetbal d.d. 5 juli 2021)
BAS Voetbal is de voetbalvereniging uit Biddinghuizen die zowel prestatief als recreatief voetbal aanbiedt voor de inwoners van Biddinghuizen en omstreken.
De missie van BAS Voetbal luidt: ‘Het op zowel prestatief als recreatief niveau, in teamverband aanbieden van voetbal, binnen een solide en gezonde verenigingsstructuur waar plezier, respect, sportiviteit en passie hoog in het vaandel staan. Daarnaast wil BAS Voetbal een sociale spil zijn in het kader van de leefbaarheid in Biddinghuizen
Deze missie wordt uitgedragen door de slogan: ‘BAS Voetbal, de parel van de polder’.
 
Visie BAS Voetbal (goedgekeurd ALV BAS Voetbal d.d. 5 juli 2021)
BAS Voetbal is een gezellige vereniging voor iedereen die op zijn of haar eigen niveau wil voetballen: ‘Samen zijn wij BAS Voetbal’. Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van BAS Voetbal is welkom, ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging of politieke voorkeur. Het plezier in de voetbalsport en de recreatieve activiteiten daaromheen staan voorop. Sportiviteit en gelijke kansen voor iedereen staat bij BAS Voetbal hoog in het vaandel.

3. UITGANGSPUNTEN
Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid:
 
 1. BAS Voetbal is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen. BAS Voetbal staat open voor iedereen.
 2. We voetballen met elkaar. Voetballen doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.
 3. Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van BAS Voetbal dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
 4. Roken is niet toegestaan in kleedkamers, op het (trainings)veld, in dug-outs en in de kantine van BAS Voetbal. Op zaterdag is het sportpark rookvrij tot 12:00 uur.
 5. Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de trainer/leider/Bestuurslid passende maatregelen nemen. Een BAS Voetbal-lid spreekt zijn / haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.
​4. COMMUNICATIE
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid / ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de BAS-website - www.basvoetbal.nl

5. SANCTIES
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Normaliter gaat het bestuur van BAS Voetbal er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Helaas komen overtredingen toch regelmatig voor.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de trainer/leider/het bestuur passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke strafmaatregel, zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen en dergelijke, wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur van BAS Voetbal ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de trainer/leider worden genomen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

6. ALGEMENE REGELS
Binnen BAS Voetbal zijn de volgende algemene regels van toepassing:
 1. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden:
  1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.
  2. Roken is niet toegestaan in de kleedkamer, op het (trainings)veld, de dug-outs en in de kantine ‘Het Bastion’. Op zaterdag is het sportcomplex rookvrij tot 12:00 uur
 2. Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt te allen tijde tot ontzegging van de toegang.
Verder gelden de volgende algemene normen en waarden binnen BAS Voetbal:
 1. De leden van BAS Voetbal voldoen op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure. Bij achterstand van de contributiebetaling neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij / zij geen wedstrijden. 
 2. De leden van BAS Voetbal zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, waar mogelijk een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van BAS Voetbal is meer dan voetballen en trainen alleen.
 3. Leden van BAS Voetbal accepteren het gezag van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechter en waarderen hun rol.
 4. Leden van BAS Voetbal behandelen materiaal (kleding, ballen, waterzak en dergelijke), velden en gebouwen alsof het van henzelf is.
 5. Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van BAS Voetbal dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Leden van BAS Voetbal tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders.
 6. Pesten c.q. seksuele intimidatie wordt bij BAS Voetbal niet getolereerd.
 7. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.
 8. Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 9. Ieder lid van BAS Voetbal dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
7. REGELS VOOR ‘HET BASTION
Voor de kantine van BAS Voetbal, ‘Het Bastion’ gelden de volgende regels:
 1. Voetbalschoenen met noppen zijn niet toegestaan in de kantine.
 2. Roken is niet toegestaan in de kantine.
 3. Rommel die we maken ruimen we zelf op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 4. Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen.
 5. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 6. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging.
 7. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:
  1. Personen jonger dan 18 jaar.
  2. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  3. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen; op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel.
  5. Leidinggevenden en barmedewerkers drinken geen alcoholhoudende drank tijdens hun bardienst.
 8. Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang.
8. REGELS VOOR OP EN ROND DE VELDEN
Rondom de velden van BAS Voetbal gelden de volgende regels:
 1. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
 2. Blijf op het hoofdveld achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, seksuele intimidatie, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 4. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.
9. REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX
Rondom en op het sportcomplex van BAS Voetbal gelden de volgende regels:
 1. Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst.
 2. Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. Op de parkeerplekken voor mindervaliden staan ook alleen voertuigen die daar horen te staan.
 3. De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.
 4. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
10. REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS VAN BAS VOETBAL
Voor trainers en leiders bij BAS Voetbal gelden de volgende regels:
 1. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
 2. Je vertegenwoordigt BAS Voetbal op een waardige manier. Positief coachen is de grondhouding.
 3. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.
 4. Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, assistent scheidsrechter en tegenstanders.
 5. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, seksuele intimidatie,  irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 6. Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
 7. Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 8. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende coördinator en indien van toepassing aan de ouders.
 9. Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
 10. Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 11. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak en dergelijke).
 12. Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 13. Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van de digitale wedstrijdApp.
 14. Je zorgt ervoor dat het BAS-team waar je verantwoordelijk voor bent, zich sportief gedraagt.
 15. Je geeft jouw mening tegen de juiste personen op de juiste plaats.
 16. Je spreekt teamleden, supporters en dergelijke aan op negatief gedrag.
 17. Binnen BAS Voetbal wordt van jeugdtrainers en leiders een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd.
Ten aanzien van gedragsregels voor trainers/leiders zijn verder de volgende algemene regels van toepassing (regels afkomstig van NOC-NSF):
 1. De trainer/leider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De trainer/leider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De trainer/leider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen trainer/leider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De trainer/leider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De trainer/leider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De trainer/leider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De trainer/leider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer/leider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De trainer/leider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De trainer/leider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer/leider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/leider in de geest hiervan te handelen.
11. REGELS VOOR SPELERS VAN BAS VOETBAL
Voor de spelers van de BAS Voetbal gelden de volgende regels:
 1. Afspraken in clubverband nakomen
 2. Beslissingen van de scheidsrechter en assistent scheidsrechter worden altijd geaccepteerd.
 3. Sportief gedragen in en buiten het veld.
 4. Tegenstanders na de wedstrijd een hand geven.
 5. Kleedkamers worden na gebruik schoon achtergelaten Een daartoe door leider of trainer aangewezen speler draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.
 6. Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen.
 7. Douchen is na de training en na een wedstrijd gewenst.
 8. Altijd trainen is het uitgangspunt. Bij verhindering afmelden.
 9. Naar vermogen vrijwilligerswerk doen.

12. WAT WIJ VERWACHTEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ BAS VOETBAL
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokkenen bij BAS Voetbal, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode van BAS Voetbal. De vrijwilliger:
 1. Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode contact op met de (jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de desbetreffende coördinator of een bestuurslid van BAS Voetbal.
 3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.
 4. Heeft respect voor anderen.
 5. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 6. Is zuinig op kleding, materialen en andere eigendommen van BAS Voetbal.
13. WAT WIJ VERWACHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden van BAS Voetbal:
 1. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.
 2. U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
 3. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
 4. BAS Voetbal heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator voor de desbetreffende sector (zie www.basvoetbal.nl)
Verder zijn de volgende attentiepunten van belang:
 1. U moedigt de spelers positief aan. Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 2. U respecteert en accepteert beslissingen van de (assistent)scheidsrechter
 3. U respecteert een ieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel bij thuiswedstrijden als uitwedstrijden
 4. U bent een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen
 5. U geeft gehoor aan de opgestelde rijschema’s voor uitwedstrijden. Indien u hier geen gehoor aan kunt geven, zoekt u zelf naar oplossing
 6. U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 7. U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.
 8. U voldoet op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure.
 9. Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
 10. Leer uw kinderen de clubregels.
 11. Bespreek problemen met de juiste mensen: trainer/leider of coördinator.
 12. Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 13. U spreekt anderen aan op negatief gedrag
14. VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Indien er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag, kan contact gezocht worden gezocht met een vertrouwenscontactpersoon. Bij BAS Voetbal is dit Tineke Stuifzand (bereikbaar via vcpbasvoetbal@gmail.com).  Zij is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over grensoverschrijdend gedrag binnen alle geledingen van BAS Voetbal. Je kunt daarbij denken aan onder andere:
 1. (cyber)pesten of treiteren.
 2. Roddelen en negeren.
 3. Alle vormen van discriminatie.
 4. Agressie en geweld.
 5. Alle vormen van seksuele intimidatie (denk daarbij aan seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).
 6. Machtsmisbruik
Wat doet de vertrouwenscontactpersoon? Onze vertrouwenscontactpersoon zal met je in gesprek gaan en een luisterend oor bieden. De contactpersoon zal je advies geven over te nemen vervolgstappen. De contactpersoon zal zelf de klachten niet behandelen, maar verwijzen door naar de juiste persoon of instantie om je verder te helpen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Daar waar het gaat om grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied zal er altijd overleg zijn met een vertrouwenspersoon bij de KNVB en/of NOC-NSF.
 
De vertrouwenscontactpersoon zal alle klachten geanonimiseerd bespreken met het bestuur omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de hele vereniging. In eerste instantie is jouw naam dus alleen bij de vertrouwenscontactpersonen bekend.

Download de gedragscode als PDF

BAS Voetbal Biddinghuizen
Kantine "Het Bastion"
Sportpark "De Schelp"
Sportlaan 36
8256 CE Biddinghuizen
tel. 0321-331943

Privacy Policy voor leden

© 2001 - 2024 - BAS Voetbal Biddinghuizen