Gedragsregels BAS Voetbal
Gedragsregels BAS Voetbal

Gedragsregels BAS Voetbal:
Dit document omvat de gedragscode van BAS Voetbal te Biddinghuizen. Met de gedragscode geeft BAS Voetbal aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuursleden, supporters en de ouders van de jeugdleden wordt verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. De recente ontwikkelingen rondom het voetbalveld, onder meer de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen van de Almeerse voetbalvereniging SC Buitenboys in december 2012 als gevolg van geweld en de agressie tegen scheidsrechters, hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat er behoefte aan een duidelijke gedragscode. Met dit document geeft het Bestuur van BAS Voetbal hier invulling aan.

1: ALGEMEEN
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen BAS Voetbal zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing op alle spelende en niet spelende leden, vrijwilligers en ouders van spelende leden van BAS Voetbal.

Alle spelende en niet-spelende leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van BAS Voetbal betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft BAS Voetbal aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

2: DOEL
BAS Voetbal is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. BAS Voetbal beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze mooie vereniging, de ‘parel van de polder’, gedraagt.

3: UITGANGSPUNTEN
Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid: 

a. BAS Voetbal is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen. BAS Voetbal staat open voor iedereen.

b. We voetballen met elkaar. Voetballen doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.

c. Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van BAS Voetbal dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

d. Roken is niet toegestaan in kleedkamers, op het (trainings)veld, in dug-outs en in de kantine van BAS Voetbal

e. Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de trainer/leider/Bestuurslid passende maatregelen nemen. Een BAS Voetbal-lid spreekt zijn / haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

4: COMMUNICATIE
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid / ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de BAS-website - www.basvoetbal.nl

5: SANCTIES
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Normaliter gaat het bestuur van BAS Voetbal er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Helaas komen overtredingen toch regelmatig voor.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de trainer/leider/het bestuur passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke strafmaatregel, zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen en dergelijke, wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur van BAS Voetbal ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de trainer/leider worden genomen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. 

6: ALGEMENE REGELS
Binnen BAS Voetbal zijn de volgende algemene regels van toepassing:

a. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden:

i. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.

ii. Roken is niet toegestaan in de kleedkamer, op het (trainings)veld, de dug-outs en in de kantine ‘Het Bastion’. 

b. Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt ten alle tijde tot ontzegging van de toegang.

Verder gelden de volgende algemene normen en waarden binnen BAS Voetbal:

a. De leden van BAS Voetbal voldoen op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure. Bij achterstand van de contributiebetaling neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij / zij geen wedstrijden.

b. De leden van BAS Voetbal zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, waar mogelijk een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van BAS Voetbal is meer dan voetballen en trainen alleen.

c. Leden van BAS Voetbal accepteren het gezag van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechter en waarderen hun rol.

d. Leden van BAS Voetbal behandelen materiaal (kleding, ballen, waterzak en dergelijke), velden en gebouwen alsof het van henzelf is. 

e. Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van BAS Voetbal dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Leden van BAS Voetbal tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders.

f. Pesten c.q. seksuele intimidatie wordt bij BAS Voetbal niet getolereerd.

g. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

h. Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

i. Ieder lid van BAS Voetbal dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

7: REGELS VOOR HET BASTION
Voor de kantine van BAS Voetbal, ‘Het Bastion’ gelden de volgende regels:

a. Voetbalschoenen met noppen zijn niet toegestaan in de kantine.

b. Roken is niet toegestaan in de kantine.

c. Rommel die we maken ruimen we zelf op in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

d. Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen. Op het terras zitten is geen probleem, maar breng dan wel de glazen / kopjes terug naar de bar.

e. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.

f. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging.

g. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

i. Personen jonger dan 16 jaar.
ii. Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.

iii. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

iv. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen; op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel.

v. Leidinggevenden en barmedewerkers drinken geen alcoholhoudende drank tijdens hun bardienst.

h. Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang.

8: REGELS VOOR OP EN ROND DE VELDEN
Rondom de velden van BAS Voetbal gelden de volgende regels:

a. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.

b. Blijf op het hoofdveld achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

c. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, seksuele intimidatie, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

d. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.

9: REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX
Rondom en op het sportcomplex van BAS Voetbal gelden de volgende regels:

a. Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst.

b. Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.

c. De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.

d. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

10: REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS VAN BAS VOETBAL
Voor trainers en leiders bij BAS Voetbal gelden de volgende regels:

a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

b. Je vertegenwoordigt BAS-voetbal op een waardige manier. Positief coachen is de grondhouding.

c. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.

d. Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, assistent scheidsrechter en tegenstanders.

e. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, seksuele intimidatie, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

f. Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.

g. Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

h. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende coördinator en indien van toepassing aan de ouders.

i. Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.

j. Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

k. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak en dergelijke).

l. Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.

m. Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

n. Je zorgt ervoor dat het BAS-team waar u verantwoordelijk voor bent, zich sportief gedraagt

o. Je geeft uw mening tegen de juiste personen op de juiste plaats

p. Je spreekt teamleden, supporters en dergelijke aan op negatief gedrag

11: REGELS VOOR SPELERS VAN BAS VOETBAL
Voor de spelers van de BAS Voetbal gelden de volgende regels:

a. Afspraken in clubverband nakomen

b. Beslissingen van de scheidsrechter en assistent scheidsrechter worden altijd geaccepteerd.

c. Sportief gedragen in en buiten het veld.

d. Tegenstanders na de wedstrijd een hand geven.

e. Kleedkamers worden na gebruik schoon achtergelaten Een daartoe door leider of trainer aangewezen speler draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.

f. Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen.

g. Douchen is na de training en na een wedstrijd gewenst.

h. Altijd trainen is het uitgangspunt. Bij verhindering afmelden.

i. Naar vermogen vrijwilligerswerk doen.

12: WAT WIJ VERWACHTEN VAN VRIJWILLIGERS VAN BAS VOETBAL
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokkenen bij BAS Voetbal, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode van BAS Voetbal. De vrijwilliger:

a. Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

b. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode contact op met de (jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de desbetreffende coördinator of een bestuurslid van BAS Voetbal.

c. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.

d. Heeft respect voor anderen.

e. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

f. Is zuinig op kleding, materialen en andere eigendommen van BAS Voetbal.

13: WAT WIJ VERWACHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden van BAS Voetbal:

a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.

b. U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.

c. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.

d. BAS Voetbal heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator voor de desbetreffende sector (zie op www.basvoetbal.nl)

Verder zijn de volgende attentie punten van belang:

a. U moedigt de spelers positief aan. Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).

b. U respecteert en accepteert beslissingen van de (assistent) scheidsrechter

c. U respecteert een ieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel bij thuiswedstrijden als uitwedstrijden

d. U bent een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen

e. U geeft gehoor aan de opgestelde rijschema’s voor uitwedstrijden. Indien u hier geen gehoor aan kunt geven, zoekt u zelf naar oplossing

f. U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.

g. U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.

h. U voldoet op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure.

i. Stimuleer uw kinderen tot meedoen.

j. Leer uw kinderen de clubregels.

k. Bespreek problemen met de juiste mensen: trainer/leider of coördinator.

l. Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.

m. U spreekt anderen aan op negatief gedrag

Overige Informatie
Kleding
Lidmaatschap
Wedstrijdinformatie
Verzekering
Ereleden
Afspraken en gewoontes
Verslagen en fotos
Eregalerij BAS Voetbal
Lid worden van BAS Voetbal
Vacatures
Huishoudelijk Reglement
Statuten BAS Voetbal
Gedragscode
KNVB

Terug naar Informatie
 
© 2019 - BAS Voetbal BiddinghuizenSybit | Software op Maat